Back to Thermosynchronic views on :

Friction heat.

Wrijvingswarmte ontstaat -energetisch gesproken- bij de absorptie of omzetting van kinetische- in thermische energie; zoals eerder beschreven, beschouwt de T.S. deze beide betrokken energievormen onafhankelijk van elkaar en gebruikt het = (is gelijk) teken alléén als energetische vergelijking.

Bij de Brownse beweging bijvoorbeeld, ontwikkelt zich (eventuëel tijdelijk) kinetische energie bij temperatuursverschil als een zekere warmte- overdrachtsweerstand èn bewegingsvrijheid dit toelaat.
Bij wrijvings warmte speelt zich een soortgelijk maar omgekeerd proces af.

Zoals eerder bij warmteoverdracht beschreven, is een synchronisatie proces met vibraties bij temperatuursverschil mogelijk inpasbaar bij beschouwingen rond warmte.
Ingevangen en uitwisselbare E.M. straling speelt hier volgens de T.S. echter wèl de hoofdrol bij.

In tegenstelling met 'statische' warmteoverdracht waarbij de T.S. deze energieoverdracht alleen tussen de buitensfeers electronen plaats laat vinden, is de warmteontwikkeling bij wrijving van geheel andere orde; hierbij wordt het kinetisch energieverschil van de totale moleculaire massa omgezet in warmte.

Vanuit dit laatste is het zeer begrijpelijk, dat de thermo- kinetische theorie zo lang standhoudt; deze beschouwt zoals bekend de warmteënergie direct gekoppeld aan de complete massa van het molecuul.

Zoals eerder beschreven vanuit Einstein's E=(1/2)m.c2 formule, is het niet ondenkbeeldig dat de materie en/of de aan materie toegeschreven massa zèlf in zijn geheel uit (ingevangen) electromagnetische straling bestaat.
Voortvloeiend hieruit wordt aldus (volgens Uk= 1/2 m.v2) alle ingevangen E.M. straling betrokken bij de toename van kinetische energie t.o.v. het 'rust' medium waar wrijvingswarmte ontwikkeld kan worden.

Omdat -zoals bekend-, alle onderliggende electronen (en kern-) sferen hun strikte gelimiteerde energiehuishouding bezitten, zal aldus alle E.M. energie- of frequentie toename Uk bij wrijving of thermosferische hèrkoppeling alléén (volgens de T.S.) in de thermosfeer omgezet kunnen worden in warmte.

Zoals ik al eerder beschreef bij de kosmische lichtsnelheids meter, (h)erken ik tòch verschillen in E.M. 'licht' snelheden, welke bij meetstations, of hier bij thermosferische koppelingen een doppler shift of E.M. energie (frequentie) veranderingen ondergaan.
Ik bedoel hiermee dat de door mij genoemde *relaxatie- mutatie bij het doorlopen van de dampkring, een lens, of halfdoorlaatbare spiegel, in wezen het gevolg is van het 'opvangen' van fotonen, welke bij doorgifte een Doppler shift of energie verandering ondergaan met de hier gelijktijdige verandering van de kosmische lichtsnelheid naar de zogenoemde universele lichtsnelheid.

Back to Thermosynchronic views on :