Back to index

The paradoxical, seeming unchangeable universal lightspeed and a design of a customized* cosmic lightspeed meter.
*customized: -by half the measured trajectory is the light detected-

* Binnen het kader van dit onderwerp wil ik U op 27 september 2011- als aanvulling attent maken op een (OPERA) experiment met neutrino's door de CERN te Geneva : publicatie Parool 22 september 2011 , waarbij hogere snelheden dan de lichtsnelheid zijn gemeten,
en op 19 januuari 2015 -binnen dit kader met lager gemeten lichtsnelheden- Cornell University Library- publicatie 14 Nov 2014 door Daniel Giovannini etc.

Met de diverse bestaande meetmethode's werd altijd een lichtsnelheid -in vacuum- gemeten van ca. 300000 km/sec.; ook andere electromagnetische (E.M.) straling als radiogolven en Röntgenstralen, blijken dezelfde snelheid te hebben.
Door de lucht wordt echter een lichtsnelheid gemeten welke ca. 91 km/sec. lager ligt.
Zelfs bij snelheidsverschillen tussen lichtbron en meetstation bleken, tegen alle relativiteitsbegrippen in, deze snelheden altijd gelijk te blijven.

Bij kosmische lichtspectra werden echter wel de spectraal -rood- verschoven zg. * Fraunhofer absorptie lijnen geconstateerd; deze worden toegeschreven aan lichtbronnen met absorberende buitensfeer, welke zich van ons verwijderen.
Het is hierbij aannemelijk, dat het complete spectrum deze Doppler 'shift' ondergaat.
Een soortgelijk "Doppler effect" doet zich ook voor bij weerkaatste Röntgenbestraling indien deze bepaalde stoffen als paraffine treffen, waarbij de electronen hiervan snelheids- en/of richtingsveranderingen ondergaan; het zg. "Compton effect".
Zo'n Doppler effect treedt ook op bij terugkerende Radarstraling indien deze een bewegend reflecterend (metalen) object treffen.
Deze eigenschap wordt (o.a.?) toegepast met moderne snelheids- meetapparatuur (de Gatsometer) bij snelheidscontrôles in het wegverkeer.

Samenvattend werden hier welliswaar nooit (met de toegepaste meetapparatuur) snelheidsverschillen gemeten van licht- of andere E.M. straling, maar werden wèl veranderingen van 'golflengte' dus hierbij stralings intensiteits verschillen geconstateerd.
Bij onderzoek naar traditionele meetapparatuur heb ik geconstateerd, dat het licht alvorens het meettraject werd bereikt, altijd een lenzenstelsel en/ of halfdoorlaatbare spiegel doorliep.

Bij "oudere" technieken was dit ook absoluut noodzakelijk om bij langere meettrajecten het licht te focussen (bundelen).

Het bij mijn -iets gewijzigde- ontwerp toegepaste (fotonen) detectiescherm maakt m.i. 'de weg vrij', om in ieder geval uit wetenschappelijk oogpunt deze 'nieuwe' lichtsnelheidsmeter uit te proberen en er eventueel selectieve E.M. frequenties uit te kunnen 'pikken'.

De altijd bemeten constante universele lichtsnelheid, de tegenstrijdigheid met de relativiteits begrippen maar wèl met de voornoemde hieraan gekoppelde Doppler shift's hebben mij sterk geïnspireerd om het mysterie te zoeken bij de gebruikte meetmethode's in het meetstation .

Ik heb bij mijn ontwerpschets gekozen voor een 'aardse' plaatsing bij een Cyclotron deeltjesversneller omdat ik een sterk vermoeden heb dat, in ieder geval zichtbaar licht reeds bij het doorlopen van de dampkring "gemuteerd" wordt, waarbij ik o.a. geïnspireerd ben door :
de met ca. 91 km/sec. verminderde snelheid in lucht,
de lichtbrekings effecten bij een 'fata morgana' en (soortgelijk)
de duidelijk zichtbare 'bibberende' beelden boven een door de zon beschenen zinken dak en bijvoorbeeld een brandende kaars.
Ik ga er eveneens bij de cyclotron van uit, dat er vacuum beschikbaar is en dat er bij de te versnellen deeltjes geschikte E.M. stralings emissie opgewekt kan worden.

De voornoemde E.M. mutatie kan hierbij als een *relaxatie mutatie (relaxation mutation) beschouwd worden, waarbij de beschouwenlijke fotonen- deeltjesstroom zèlf een inter- en/of intramoleculaire golfbeweging gaat volgen.

*relaxatie trilling : (winkler prins) "is een trilling, die ontstaat als door een of ander mechanisme een verschijnsel, dat uit zichzelf niet periodiek is, zich periodiek herhaalt". (natuurkundig, mechanisch, electrotechnisch en electronisch)

In : ..views on friction heat beschrijf ik een soortgelijk inzicht, waarbij ten gevolge van een snelheidsafname dáár, het Doppler- energiesurplus als warmteënergie naar de moleculaire 'thermosfeer' moet worden verplaatst.

Korte beschrijving, basisprincipe v.d. meter:

De meting vindt plaats over 2 trajecten, waarbij het eerste traject doorlopen wordt zonder passage door lenzen of halfdoorlaatbare spiegels.
Met een traditionele (holle) retourspiegel wordt het 'licht' gefocussed of hierbij versterkt / -als laserlicht gemuteerd- teruggekaatst.
Het retourlicht wordt hierbij onder een kleine hoek teruggekaatst en aan het einde van het meettraject door een kantelende meetspiegel bemeten.
De kleine richtingsverandering bij de retourspiegel, maakt het aldus bij stilstaande schijf mogelijk om een lichtbron te kunnen focussen, en voorkomt eventuëel dat het gemuteerde retourlicht 'schade' toe kan brengen aan het zeer zwakke camera obscura licht in het primaire meettraject.

De meter is in principe alléén bedoeld om lichtsnelheids-verschillen aan te tonen; er is daarom een kalibreer- glasplaatje vóór het meettraject te plaatsen, welke ter vergelijking een traditioneel lichtsnelheids resultaat geeft.

Design lightspeed meter

Technische omschrijving van het hart van de meter, de diafragma- / meetspiegelschijf :

Balans- en constructietechnisch heb ik hier gekozen voor een schijf, welke zich het best laat vergelijken met een gedeelde V- snaar poulie uit de aandrijftechniek.
Allereerst worden in de schijf de zg. diafragma openingen geboord op precies gelijke afstanden van elkaar.
Tussen de diafragmaopeningen worden de gebogen kegelvlakjes -bij stilstaande schijf- onder 45 (boog-) graden vlak gefreesd en van een spiegelend oppervlak voorzien.
Het complete meettraject dient luchtdicht afsluitbaar te zijn i.v.m. het hier toe te passen vacuum.
Het binnenwerk aldaar moet, met uitzondering van spiegels, lenzen e.d. i.v.m. ongewenste verstrooiings reflecties, voorzien zijn van E.M. stralings- absorberend en/of doorlatend materiaal.

De voorgaande technische beschrijving zal aangepast moeten of kunnen worden aan de aard van de te meten E.M. straling.
Uiteraard heb ik bij dit ontwerp gebruik gemaakt van bestaande meettechnieken met de bekende rekenkundige methode om de lichtsnelheid af te leiden uit de schijfsnelheid met zijn spiegelvlak verdraaing in relatie tot de -tussentijds- afgelegde weg van het 'licht'.

Na passage van het primaire- en retourtraject met de meetspiegel weerkaatsing, kan de vacuumdichte constructie losgekoppeld worden omdat alleen nog de terugkaatsings hoek bemeten hoeft te worden.

Als men zoals voornoemd, ná het primaire meettraject over kan gaan op bijvoorbeeld laserlicht, kan het (fotonen) detectiescherm op een zeer grote afstand worden geplaatst.

Back to index