Back to Thermosynchronic views on :

0 Kelvin.

De oorsprong van de temperatuursschaal van Kelvin ligt bij het gedrag van ideale gassen, waarbij de invloed van (inter moleculaire)v.d.Waals krachten  en het eigen volume van de moleculen verwaarloosd zijn .
Vanuit de formule : p . V / T = c, heeft Kelvin het 0- punt op zijn temperatuursschaal bepaald op de plaats waar het ideale gas in rechte lijn de druk 0 zou hebben bereikt; dit 0- punt staat ongeveer gelijk aan - 273 0C.

Voor zover het mij bekend is, is deze zeer lage temperatuur benaderd met o.a. verdampend vloeibaar Helium en gebruik makend van een sterk magnetisch veld, waarbij bepaalde zouten een temperatuursdaling ondergaan als het magnetisch veld plotseling opgeheven wordt.

Zoals eerder geschreven heeft ook de T.S. geen enkel bezwaar tegen deze temperatuursschaal, maar slechts met de thermokinetische conclusies die hieraan verbonden worden.
Het is volgens de T. S. daarom ook geen toeval, dat er bij het bereiken van zeer lage temperaturen gebruik moet worden gemaakt van Helium, welke gezien zijn aard het kleinste aantal electronen in zijn volle buitenbaan heeft.
Dit neemt niet weg, dat ook Helium na het bereiken van zijn vaste fase, zoals alle overige vaste stoffen mogelijk een lagere temperatuur aan kan nemen dan 0 Kelvin.

De hoeveelheid warmte echter, welke onttrokken moet worden om nabij het 0- punt de temperatuur nog verder te verlagen zal zo problematisch worden, dat alleen uit 'het zicht' van de zon en buiten de dampkring of in de nabijheid van een 'zwart gat' nog temperatuurs(uit-)straling plaats kan vinden.
Volgens de T.S. zijn er nl. zoveel aanwijzingen van een relatie tussen warmte en E.M. straling, dat temperatuurs(rest)straling- hoewel geen directe relatie met warmte of temperatuur- hierbij wèl een betrouwbare indicator kan zijn.

Hopelijk kan er met een moderne gevoelige stralings spectroscoop een duidelijk beeld onstaan over het verloop van temperatuursstraling tot nabij 0 K en er hierbij een warmte limiet bevestigd of eventuëel ontzenuwd kan worden.
Hierbij eveneens een oproep aan lezers welke mogelijk over soortgelijke spectraal metingen beschikken.

0 Kelvin

Omtrent het voornoemde fenomeen 'zwart gat' wil ik U eveneens opmerkzaam maken op één van de visies van Professor *Stephen Hawking.
Hoewel hij hier het Thermodynamisch- wiskundige begrip Entropie vooruit (of parallel) laat lopen op (of met) de temperatuur, stelt hij hierbij dat er vanaf het ontstaansmoment van een zwart gat wel degelijk een warmteïnhouds- toename met temperatuurseffecten moet plaatsvinden.
Het mag m.i. hierbij echter niet uitgesloten worden, dat dit Hawking's temperatuurstraject zich beneden de 0 Kelvin uitstrekt en dat -met hoge eerbied voor deze wetenschapper- hier een nieuw 0- punt op de temperatuursschaal verantwoord is: dus 0 H(awking)

Back to Thermosynchronic views on :