Back to Thermosynchronic views on :
Back to My state of grounds...:

Electricity heat and the relation between electric- and heat resistance + superconduction.

Zoals eerder in betreffende grafiek weergegeven, kan het geen toeval zijn (volgens de T.S.), dat er zo'n duidelijke relatie is tussen elektrische- en warmte weerstand.

Het blijkt hierbij echter overduidelijk, dat warmte -ook zonder elektrische stroom- bij het doorlopen van veel metalen een gelijkwaardige weerstand ondervindt alsof het elektrische stroom is.
Gelijktijdig is het wetmatig bekend dat de elektrische weerstand bij stroomdoorvoer ook volgens I2 . R = warmte veroorzaakt.

Het zou zelfs voorspelbaar kunnen zijn, dat metalen onder het "sprongpunt" of de kritische temperatuur (supergeleiding) eveneens hun warmte weerstand verliezen; hier ben ik echter géén publicaties van tegengekomen.

Het hieronder geschetste voorbeeld van een z.g. thermoëlement of thermokoppel toont ook hier een bijzondere warmte/ elektro relatie in de vorm van een temperatuursverschil met als gevolg een elektrisch verschijnsel; omdat er vanzelfsprekend bij deze stroom i t.g.v. elektrische weerstand warmte ontwikkeld wordt, is het hierbij zelfs aannemelijk dat de benodigde energie hier als warmte onttrokken wordt bij het verwarmingspunt.

Als twee verschillende metalen draden bij hun uiteinden met elkaar verbonden worden en bij het ene uiteinde verwarmd- en aan het andere einde gekoeld wordt, ontstaat er hìer -zie vervolg: supergeleidings experiment- namelijk een gesloten elektrische stroom(kring}.

Volgens de T. S. , welke warmte als door de buitenschil- electronen ingevangen E.M. straling- beschouwt, kan het thermo- elektrisch effect als volgt verklaard worden:

Op de eerste plaats beschouwt de T.S. elektrische geleidings stroom niet per definitie als de verplaatsing of overspringing van individuële electronen naar aangrenzende moleculen, maar als transport van ingevangen E.M. straling(fotonen) t.g.v. een potentiaal verschil of plaatselijke oververzadigde E.M.stralingsabsorptie.

Alvorens -bij supergeleiding!- aangrenzende thermosfeerelectronen zich namelijk in elkaars banen kunnen 'voegen' , zal er allereerst de mogelijkheid ontstaan dat er volgens de hier herhaalde schets :

overdracht van ingevangen E.M. straling(fotonen) plaats kan vinden.
Aanvullend hierop vanaf 01-11-2003 -zie supplement- en op deze pagina vanaf 01-02-2005 :

Impressie van intermoleculaire warmte en elektriciteit.

Vandaar dat warmte ook zoveel relaties met elektrische verschijnselen heeft, zoals eveneens hier bij een thermoëlement; o' ja daar was ik.
Een gelijk temperatuursverschil bij twee verschillende metalen, zou zeer goed mogelijk een verschil van ingevangen E.M.straling op kunnen leveren, waardoor bij de contactpunten potentiaal verschil (over- of onder verzadiging van E.M. straling) of elektrische stroom in een stroomkring ontstaat.

Uit medische hoek komt eveneens een zekere bevestiging van een sterke relatie tussen warmte en elektrische stroom, namelijk:
Zowel bij verbrandingen t.g.v. hitte, sterke zuren en elektrische stroom, hebben de huidbeschadigingen zoveel overéénkomsten, dat een gelijke medische behandeling toegepast wordt.

Zintuigelijk hebben ook de smaakpapillen zout en zuur een sterke relatie met elektriciteit.
Alom bekend is de contrôle met de tong bij een 41/2 volts batterij of deze nog geladen is.
Door 'toeval' heb ik geconstateerd dat men ook de polariteit -bij 3 volt !- kan 'proeven'.
Als men nl. de plus en min draadjes contact laat maken op het puntje van de tong (zoutig) respectievelijk achter in de mond nabij de tongaanhechting (zurig), 'proeft' men afwisselend een zurige of zoute smaak bij het verwisselen van + en -.

Vanuit de sterke aanwijzing van gelijkwaardigheid tussen elektrische- en warmtestroom wil ik ook een opmerkelijk verschil betrekken; een mogelijk warmtetransport kan men voorspellen t.g.v. een onafhankelijk temperatuursverschil, terwijl men een mogelijke elektrische stroom met een voltmeter moet voorspellen waarbij een temperatuursverschil ogenschijnlijk niet persé aanwezig hoeft te zijn.
Een volt- meting wordt hier echter afgeleid van een zeer kleine elektrische meet stroom t.g.v. een zeer intensief moleculair contact tussen de betreffende objecten.
Het is volgens de T.S. aldus hoogstwaarschijnlijk, dat er bij elektrisch potentiaal verschil eveneens een intermoleculair 'temperatuurs' verschil bestaat.

Zoals ik o.a. al eerder beschreef bij de warmteëffecten bij samenclusterende condensdeeltjes en de grens tussen water en ijs in hoofdstuk: Osmotic- and vapour pressure, presenteert temperatuur zich in moleculaire buitensferen waarbij ingesloten thermosferen een afwijkende 'temperatuur' kunnen aannemen t.o.v. een extern grensgebied waar thermosferen een afwijkende afstand tot de oorzakelijke electronensferen hebben.

In tegenstelling met (- of met een elementaire aanpassing van) de traditionele opvatting van elektrische stroom als electronen verplaatsing, moeten (volgens de T.S.) - zeker binnen een atomaire of moleculaire eenheid-, electronen onloskoppelijk verbonden zijn met ingevangen E.M. straling en een elektrisch spanningsverschil 'slechts' als een verschil in E.M. stralingsabsorptie beschouwd moet worden.
Hoewel er bij supergeleiding mogelijk wèl electronen uitwisseling zou kunnen(?) plaatsvinden, volgt -volgens voorgaande schets- in dit nabijer stadium een absolute koppeling van aangrenzende E.M. electronensferen en zal volgens voorspelling eveneens de interne warmteweerstand worden opgeheven.

Ik doe hierbij daarom een tweede oproep tot (deelname aan) een experimentele meting met -hier nu- twee supergeleidende materialen:

In een adiabatisch gesloten systeem zal hier dus een elektrische stroom blijven vloeien, totdat Δtc = 0.
Bij opname van een arbeids- leverend toestel in het elektrisch circuit, zal er door de onderste supergeleider minder warmte moeten worden afgegeven dan er door de bovenste wordt opgenomen; de gezamelijke warmteïnhoud zal dus af moeten nemen.
Bij een supergeleider 'lift' de thermodynamische warmte -als het ware als 'computer- compressiebestand'- 100% mee met de elektrische stroom.

-Dit eenvoudig uit te voeren experiment is mijns inziens -zeker in deze tijd- hoogst noodzakelijk ter bevestiging dan wel uitsluiting van een eventuële nieuwe toepassing van supergeleiders als 'super'- miljeuvriendelijke elektrische energieopwekker vanuit een temperatuursverschil; dit kan dan eveneens een extra commerciële impuls geven tot de ontwikkeling van supergeleiders bij hogere temperatuur/ druk.-

Ik blijf me echter wèl sterk bewust van de diep gewortelde beschouwing van elektrische stroom als electronen verplaatsing, waarbij het eventueel positieve resultaat van deze meting -zwak gezegd- een kleine revolutie tot stand kan brengen.

Back to Thermosynchronic views on :
Back to My state of grounds...: